Girish Mahajan (Editor)

Chu Han Zhengxiong

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Directed by
  
Chen Jialin Wu Jiatai

First episode date
  
27 November 2012

Director
  
Chen Jialin

Language
  
Standard Mandarin

Country of origin
  
China

Number of episodes
  
51

Genre
  
Historical drama

Chu Han Zhengxiong httpsuploadwikimediaorgwikipediaeneebChu

Written by
  
Xiong Cheng (original story) Song Jinchuan

Starring
  
Anthony Wong Ren Chengwei Jin Chen Ke Lan Yao Gang Ma Xiaowei Chen Rui Xu Min

Opening theme
  
Yun Fei Yang (云飞扬) performed by Han Lei

Ending theme
  
1. Yi Shi Jiangshan Wan Nian Qing (一世江山万年情) performed by Nalan 2. Ba Ai Cang Xindi (把爱藏心底) performed by Zheng Lu

Similar
  
Legend of Chu and Han, The Story of Han Dynasty, The Queen of SOP, The Conqueror's Story, Beauty's Rival in Palace

Chu Han Zhengxiong is a Chinese television series directed by Chen Jialin. The plot, based on the historical novel of the same Chinese title by Xiong Cheng (熊誠), retells the events in the Chu–Han Contention, an interregnum between the fall of the Qin dynasty and the founding of the Han dynasty. Shooting for the series started in October 2011 at the Jiaozuo Film and Television City. It was released in China on 27 November 2012.

Cast

 • Ren Chengwei as Xiang Yu
 • Anthony Wong as Liu Bang
 • Jin Chen as Consort Yu
 • Ke Lan as Lü Zhi
 • Yao Gang as Han Xin
 • Ma Xiaowei as Zhang Liang
 • Chen Rui as Xiao He
 • Xu Min as Fan Zeng
 • Li Bo as Chen Ping
 • Zhong Weihua as Xiang Bo
 • Yan Jie as Xiang Zhuang
 • Zheng Shiming as Ying Bu
 • Ni Tu as Long Ju
 • Jiang Nan as Ji Bu
 • Ying Jun as Zhongli Mo
 • Yang Fengyu as Yu Ziqi
 • Han Dong as Fan Kuai
 • Duan Weiping as Xiahou Ying
 • Zhang Jinhe as Yong Chi
 • Han Xiao as Cao Shen
 • Wang Yansu as Concubine Qi
 • Wu Ma as Huang Shigong
 • Li Yeqing as Qin E
 • Guan Huiqing as Yun'er
 • Kou Shixun as Qin Shi Huang
 • Guo Kaimin as Li Si
 • Shi Xiaoman as Zhao Gao
 • References

  Chu Han Zhengxiong Wikipedia