Sneha Girap (Editor)

Bu Wancang

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Chinese name  卜萬蒼 (traditional)
Name  Bu Wancang
Chinese name  卜万苍 (simplified)
Role  Film director
Occupation  Film director
Died  1974, Hong Kong
Years active  1920s-1960s

Bu Wancang httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu

Movies  Love and Duty, A Spray of Plum Blossoms, Diao Chan, Peach Blossom Weeps T, Mulan Joins the Army
Similar People  Ruan Lingyu, Jin Yan, Ma‑Xu Weibang, Lai Man‑Wai, Hu Die

Bu Wancang (simplified Chinese: 卜万苍; traditional Chinese: 卜萬蒼; pinyin: Bǔ Wàncāng) (1903–1974) was a prolific Chinese film director and screenwriter active between the 1920s and the 1960s. He is also known by his Cantonese name, Baak Maan Chong, and his English name, Richard Poh. He was born in Anhui.

Contents

Bu Wancang wwweurasia1945comwpcontentuploads201304bu

Career

Originally a member of the Shanghai cinema scene, Bu worked for several studios before becoming a major director for the Mingxing Film Company. By 1931, Bu moved to Mingxing's rival, Lianhua, where he directed such films as Love and Duty (1931) and Peach Blossom Weeps Tears of Blood (1931) (both with actress Ruan Lingyu).

As the war with Japan intensified Bu made several films with subtle patriotic themes, most notably 1939's Mulan Joins the Army. Once Japanese control over Shanghai was complete, however, Bu was eventually forced to make several propaganda films for the occupiers, notably Eternity in 1943. After the war, he was ostracized by his colleagues for these films, causing him to move to Hong Kong in 1948 where he continued to make films until his retirement.

1920s

 • Yu jie bing qing (1926)
 • Wei hun qi (1926)
 • Liang xin fu huo (1926)
 • Hu bian chun meng (1927)
 • A Couple in Name Only (1927)
 • Xiao zhen tan (1928)
 • Mei ren guan (1928)
 • Tong xin jie (1929)
 • Nu ling fu chou ji (1929)
 • Liang ai zheng feng (1929)
 • Ai qin jia (1929)
 • 1930s

 • Hai tian qing chou (1930)
 • Ge nu hen (1930)
 • Fu zi ying xiong (1930)
 • A Spray of Plum Blossoms (1931)
 • Peach Blossom Weeps Tears of Blood (1931)
 • Love and Duty (1931)
 • Xu gu du chun meng (1932)
 • Ren dao (1932)
 • Three Modern Women (1933)
 • Mu xing zhi guang (1933)
 • Golden Age (黄金时代, Huang jin shi dai) (1934)
 • Kai ge (1935)
 • Xin ren dao (1937)
 • Qi gai qian jin (1938)
 • Diao Chan (1938)
 • Mulan Joins the Army (1939)
 • 1940s

 • Xiao xiang ye yu, xi shi (1940)
 • Bi yu zan (1940)
 • Ningwu Pass (1941)
 • The Family (1941)
 • Bo ai (1942)
 • Biao zhun fu ren (1942)
 • Eternity (万世流芳) (1943)
 • Yu jia nu (1943)
 • Dream of the Red Chamber (1945)
 • The Soul of China (1948)
 • Da liang shan en chou ji (1949)
 • 1950s

 • Nu ren yu lao hu (1951)
 • Hui mie (1952)
 • Fu ren xin (1952)
 • Man yuan chun se (1952)
 • Hua shen yan ying (1953)
 • Qi zi mei (1953)
 • Bi xue huang hua (1954)
 • Zai chun hua (1954)
 • Tang bo hu yu qiu xiang (1956)
 • Yu ge (1956)
 • Chang xiang (1956)
 • San zi mei (1957)
 • Ye lai xiang (1957)
 • Yi ye feng liu (1958)
 • Dou fu xi shi (1959)
 • Stolen Love (1959)
 • 1960s

 • Dai jia chun xin (1960)
 • Kuer liulang ji (1960)
 • Tong chuang yi meng (1960)
 • Liang dai nu xing (1960)
 • Xi xiang feng (1960)
 • Hong nan lu nu (1960)
 • Di er wen (1960)
 • Mang mu de ai qing (1961)
 • Zhao wu niang (1963)
 • References

  Bu Wancang Wikipedia