Supriya Ghosh

Lake Ambussel

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Lake Ambussel httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu

Lake Ambussel is a lake on the Lossogonoi Plateau in Tanzania. Along with Nyumba ya Mungu Reservoir, Lake Chala and Lake Jipe, it is one of four waterbodies in the Pangani basin.

Map of Lake Ambussel, Tanzania

References

Lake Ambussel Wikipedia