Suvarna Garge

Schools of ukiyo e artists

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn

Ukiyo-e artists may be organized into schools, which consist of a founding artist and those artists who were taught by or strongly influenced by him. Artists of the Osaka school are united both stylistically and geographically. Not all of these artists designed woodblock prints, and some ukiyo-e artists had more than one teacher, and others are not known to be associated with any particular school.

Contents

Asayama school (in Osaka)

Asayama Ashikuni (founder) Ashisato Ashifune Ashihiro Ashikiyo Asayama Ashitaka Asayama Ashitomo Gigadō Ashiyuki (Nagakuni) Jukōdō Yoshilkuni

Eishi school (also known as Hosoda school)

Chōbunsai Eishi (founder) Ichirakute Eisui Chōkōsai Eishō Chōkyōsai Eiri Gessai Gabimaru Chōensai Eishin Rekisentei Eiri Harukawa Eizan

Furuyama school

Furuyama Moroshige (founder) Furuyama Moromasa Furuyama Morotane Furuyama Morotsugu

Harukawa Eizan school

Harukawa Eizan (founder) Harukawa Goshichi Harukawa Eichō

Harunobu school

Suzuki Harunobu (founder) Isoda Koryūsai Shiba Kōkan (Suzuki Harushige) Yasunobu Komai Yoshinobu Suzuki Haruji Masunobu Mitsunobu Naka Kuninobu Morino Sōgyoku Ueno Shōha

Hasegawa school (in Osaka)

Hasegawa Sadanobu I (founder) Hasegawa Sadanobu II Hasegawa Settan

Hishikawa school (also known as the Moronobu school)

Hishikawa Moronobu (founder) Hishikawa Morofusa Hishikawa Moroyoshi Hishikawa Moronaga Hishikawa Moroshige Hishikawa Morohira Tamazaki Ryūjo

Hokusai school

Katsushika Hokusai (Shunrō, Sōri, Taitō) Katsushika ōi Yanagawa Shigenobu Hishikawa Sōri Katsushika Hokumei Teisai Hokuba Maki Bokusen Numata Gessai Shōtei Hokuju Totoya Hokkei Ryūryūkyo Shinsai Hōtei Gosei Katsushika Hokuun Katsushika Taito II Katsushika Isai Katsushika Hokui Enkōan

Ippitsusai Bunchō school

Ippitsusai Bunchō (founder) Tsumuri no Hikaru Tamagawa Shūchō

Ishikawa Toyonobu school

Ishikawa Toyonobu (founder) Ishikawa Toyomasa

Kaigetsudō school

Kaigetsudō Ando (founder) Kaigetsudō Anchi Kaigetsudō Dohan Kaigetsudō Doshin Kaigetsudō Doshu Kaigetsudō Doshū Hasegawa Eishun (Baiōken Eishun) Matsuno Chikanobu

Katsukawa school (also known as the Shunshō school)

Katsukawa Shunshō (founder) Koikawa Harumachi I Katsukawa Shunrō Katsukawa Shun'ei Katsukawa Shuntei Katsukawa Shun'en Katsukawa Shundō II Katsukawa Shunrin Katsukawa Shōju Katsukawa Shundō Katsukawa Shunzan Katsukawa Shunjō Katsukawa Shunsen (Katsukawa Shunkō II) Katsukawa Shunchō Katsukawa Shunkō I Katsukawa Shungyō Tamagawa Shunsui Kinchōdō Sekiga Katsukawa Shunri Katsukawa Shunwa

Kawamata school

Kawamata Tsuneyuki Kawamata Tsunemasa Kawamata Tsunetatsu

Keisai Eisen school

Keisai Eisen (founder) Isono Bunsai Yamatoya Sada Teisai Senchō Senshōtei Toyotsuru

Kitagawa school (also known as Utamaro school)

Kitagawa Utamaro (founder) Kitagawa Utamaro II Maki Bokusen Kitagawa Chiyojo Kitagawa Fujimaro Kitagawa Tsukimaro Chōchōdō Kagenori Kitagawa Yukimaro Kitagawa Shikimaro Kitagawa Yoshimaro Eishōsai Chōki Kitagawa Hidemaro Juka Sekijō Soraku Michimaro Chikanobu Bunrō Isomaro Hishikawa Ryūkoku Rakumaro Minemaro Senman

Kitao school (also known as the Shigemasa school)

Kitao Shigemasa (founder) Kitao Shigemasa II Kubo Shunman Kitao Masanobu Kitao Masayoshi

Koikawa school

Koikawa Harumachi I (founder) Koikawa Harumachi II Koikawa Harumasa Koikawa Hakuga

Kondō school

Kondō Kiyoharu (founder) Kondō Kiyonobu Kondō Katsunobu

Miyagawa school

Miyagawa Chōshun (founder) Miyagawa Isshō Miyagawa Chōki Miyagawa Shunsui

Nishikawa school (also known as the Sukenobu school)

Nishikawa Sukenobu (founder) Nishikawa Suketada Kawashima Nobukiyo Nishikawa Terunobu Takagi Sadatake

Nishimura school (also known as the Shigenaga school)

Nishimura Shigenaga (founder) Ishikawa Toyonobu Nishimura Shigenobu Suzuki Harunobu Yamamoto Fujinobu Tomikawa Fusanobu Yamamoto Yoshinobu Hirose Shigenobu

Okumura school (also known as the Masanobu school)

Okumura Masanobu (founder) Okumura Nobufusa Okumura Toshinobu Tanaka Masunobu Mangetsudō

Ōoka school (in Osaka)

Ōoka Shunboku (founder) Takehara Shunchōsai

Osaka school

Ryūkōsai Jokei (founder) Ashikuni Ashiyuki (Nagakuni) Enjaku Yoshida Hanbei Hikokuni Hironobu Hirosada I Shunbaisai Hokuei (Shunkō III) Hokumyō Kagematsu Kikyo Kiyosada Kunihiro Kunikazu Kunimasu (Sadamasu) Kunishige Mitsukuni Munehiro Nagahide Nobukatsu Yanagawa Nobusada Sadahiro I Sadahiro II Sadanobu I Sadanobu II Sadayoshi Shigefusa Shigeharu Shigenobu Shunkyō Shunshi Shunshō Shûshō Tokusai Toyohide Utakuni Yoshifune Yoshikuni I Yoshikuni II Yoshitaki Yoshiume Yoshiyuki

Ryūkōsai school (in Osaka)

Ryūkōsai Jokei (founder) Shōkōsai Hanbei Urakusai Nagahide

Shigenobu school

Yanagawa Shigenobu I (founder) Yanagawa Shigenobu II Tōrōsai Shigemitsu

Shunkōsai Fukushū school (in Osaka)

Shunkōsai Fukushū (founder) Shunshosai Hokuchō Gatōken Shunshi Shunbaisai Hokuei (Shunkō III) Seiyōsai Shunshi

Torii school

Torii Kiyomoto (founder) Torii Kiyonobu I (co-founder) Torii Kiyonobu II Torii Kiyomasu I Torii Kiyomasu II Torii Kiyomitsu I Torii Kiyotsune Torii Kiyohiro Torii Kiyosato Torii Kiyonaga Torii Kiyomasa I Torii Kiyomine I Hanegawa Chinchō Kondō Kiyoharu Torii Kiyotada Katsukawa Terushige Torii Kiyotomo Torii Kiyoshige I Torii Kotondo

Toyohara school

Toyohara Kunichika (founder) Yōshū Chikanobu (Toyohara Chikanobu) Watanabe Nobukazu Toyohara Chikaharu Morikawa Chikashige Toyohara Chikayoshi Toyohara Chikasato

Utagawa school

Utagawa Toyoharu (founder) Utagawa Toyohiro Utagawa Hirochika II Utagawa Toyokuni I Utagawa Hiroshige (Andō Hiroshige)

Artists not associated with a particular school

Kanbun Master Sharaku Sawa Sekkyō Setsuri Toriyama Sekien Ogata Gekkō Sugimura Jihei Kobayashi Kiyochika Kikukawa Eizan

References

Schools of ukiyo-e artists Wikipedia


Similar Topics
Border Cafe (film)
Natasha Allegri
Roberto Colombo (footballer)
Topics