Puneet Varma (Editor)

Qin Shi Huang (2001 TV series)

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Directed by
  
Yan JiangangLiu Wei

Presented by
  
Li Peisen

Number of episodes
  
36

Language
  
Standard Mandarin

Networks
  
Mediacorp, CCTV-1

Creative director(s)
  
Yi Zhenzhou

First episode date
  
2001

Genre
  
Historical period drama

Cast
  
Qin Shi Huang (2001 TV series) httpsuploadwikimediaorgwikipediaenthumb9

Also known as
  
1. Qin Shi Huang, the First Emperor2. Emperor Qin Shi Huang'

Written by
  
Zhang TianminZhang Jing

Starring
  
Zhang FengyiGao MingSong JiaLiu WeiZhao LiangSong ChunliFan BingbingZhang Jingchu


Similar
  
Assassinator Jing Ke, Rise of the Great Wall, The Story of Han Dynasty

Qin Shi Huang is a Chinese television series based on the life of Qin Shi Huang, the First Emperor who unified China under the Qin dynasty in 221 BC. The series was filmed between 1999 and 2000 and was first released in 2001 in Hong Kong and Thailand and in 2002 in Singapore. In China, the series was edited and altered by historians and experts before it was approved for broadcast on CCTV-1 in 2007.

Cast

 • Zhang Fengyi as Qin Shi Huang
 • Wang Heyu as Qin Shi Huang (child)
 • Gao Ming as Lü Buwei
 • Song Jia as Lady Zhao
 • Liu Wei as Li Si
 • Zhao Liang as Zhao Gao
 • Song Chunli as Lady Huayang
 • Fan Bingbing as Princess A'ruo of Chu
 • Zhang Jingchu as Princess Mindai of Zhao
 • Xu Huanhuan as Li Jiang
 • Ma Shuliang as Lord Changping
 • Guo Fazeng as Lord Shang
 • Zhou Xiaopeng as Chengjiao
 • Tan Tao as Fusu
 • Yizhen as Lao Ai
 • Chuo Eryong as King Zhuangxiang of Qin
 • Deng Tao as Lady Chu
 • Li Xinling as A'ran
 • Kou Zhenhai as Jing Ke
 • He Lin as Lady Meng Jiang
 • Yang Ruoxi as A'jin
 • Wang Maolei as Huhai
 • Zhang Heng as Lüniang
 • Zhang Zhitong as Queen Dowager Xia
 • Wu Yue as crown prince of Zhao
 • Gao Liang as Wei Liao
 • References

  Qin Shi Huang (2001 TV series) Wikipedia