Puneet Varma (Editor)

Ilyodon whitei

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Kingdom  Animalia
Genus  Ilyodon
Phylum  Chordata
Rank  Species
Family  Goodeidae
Scientific name  Ilyodon whitei
Higher classification  Ilyodon
Order  Cyprinodontiformes
Ilyodon whitei wwwfishbaseusimagesthumbnailsjpgtnIlwhim0jpg
Similar  Ilyodon, Ilyodon xantusi, Allotoca, Skiffia, Chapalichthys

Ilyodon whitei skiffia spec sayula


The Balsas splitfin (Ilyodon whitei) is a species of fish in the Goodeidae family. It is endemic to Mexico.

Contents

Ilyodon whitei goodeid and cambarellus shufeldtii dwarf crayfish feeding frenzy


References

Ilyodon whitei Wikipedia


Similar Topics
Allotoca
Ilyodon
Skiffia
Topics
 
B
i
Link
H2
L