Tripti Joshi (Editor)

Hoàng Trọng

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Birth name  Hoang Trung Trong
Name  Hoang Trong
Died  1998 (aged 75–76) USA
Hoang Trong
Genres  Pre-Vietnam War music (vi:Nhac tien chien)

nhạc sĩ Hoàng Trọng , vua Tango


Hoàng Trung Trọng (Hải Dương, 1922 – United States, 16 July 1998) was a Vietnamese songwriter.

References

Hoàng Trọng Wikipedia


B
i
Link
H2
L