Kalpana Kalpana (Editor)

Good Friday processions in Baliuag

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Good Friday processions in Baliuag

Good Friday processions in Baliuag or Holy Week procession in Baliuag, Bulacan is an event taking place in Holy Week, in a traditional Roman Catholic culture of the St. Augustine Parish Church of Baliuag.

Contents

In the Philippines, Good Friday while others contend that it is a corruption of "God Friday". is a religious holiday observed primarily by Christians commemorating the crucifixion of Jesus Christ and his death at Calvary. The holiday is observed during Holy Week as part of the Paschal Triduum on the Friday preceding Easter Sunday, and may coincide with the Jewish observance of Passover. It is also known as Holy Friday, Great Friday, Black Friday, or Easter Friday, though the latter properly refers to the Friday in Easter week.

Baliuag Good Friday processions like any other religious processions are found in almost every form of Christian and Catholic worship, such as Holy Week processions. Some biblical examples were the processions with the Ark of Covenant and the procession of Jesus on a donkey into Jerusalem.

Carrozas

In Baliuag, Bulacan, the 2013 "Prusisyon ng mga Santo" was the Lenten rite wherein 96 carrozas participated compared to some 83 religious images that were paraded through the streets in the previous years. In the Lenten procession, religious fervor and piety compelled the town people of Baliuag to launch over a hundred richly adorned giant floats depicting the passion of Jesus Christ.

Held every Holy Wednesday and Good Friday, the procession starts at 6:00 in the Evening. The grand procession of more than 80 images became an anticipated attraction on Holy Wednesday and Good Friday.

The 2013 Good Friday 96 massive carriages carrying life size dioramas depicting a scene in the life of Jesus were paraded all over town after sunset. The solemn rite on Good Friday, called the Baliuag Lenten Procession was witnessed by local and foreign tourists, including the current Apostolic Nunciature to the Philippines' Apostolic Nuncio Archbishop Giuseppe Pinto who was accompanied by his aide Msgr. Gabor Pinter.

It is the longest Lenten procession in the Philippines, followed by the Holy Week Procession from the San Isidro Labrador Parish from the nearby town of Pulilan. The 96 Baliuag (St. Augustine Parish Church of Baliuag) floats showcased the grand parade of lavishly decorated carriages which event culminated in the blessing with holy water of the floats and the faithful by 2 Baliuag Priests from the Team Ministry of the Diocese of Malolos. Passion

This year 2016 Holy Week Procession, the carrozas has an approximate of 114 carrozas compare last year, the carrozas has a numbered of 112 carrozas only; This is much higher than last year 2015 holy week procession.

Processional Line-up

Below is the Processional Line-up in Baliuag, Bulacan for Holy Week 2016. The titles and its owner are retained in its Filipino Language. The names that are in Bold will be featured for the first time in this year's Procession.

1. San Pedro Apostol – Pamilya Chico, Rodriguez at Sta. Maria
2. San Andres Apostol – G. Crispin Bernardo at Pamilya
3. Santiago Mayor Apostol, Kapatid ni San Juan Evangelista at Anak ni Zebedeo – Reb. P. Francis Protacio Cortez III at Pamilya Silvestre-Cortez
4. Santiago Bata, Anak ni Alfeo – G. Marilou Cruz, Ralph Cruz at Pamilya
5. San Felipe Apostol – Mark Anthony Bayani at Bobet Reyes
6. Santo Tomas Apostol – G. Michael Katipunan at Joe at Tudi Katipunan
7. San Bartolome Apostol – Pamilya ni Maria Fe V. Lara
8. San Simon Makabayan – Ronald A. Cruz, Peter Paul Valdismo, Joy Maglanque
9. San Judas Tadeo Apostol – Dr. Arnel at Gng. Evelyn Manalili at Pamilya
10. Ang Pagbibinyag kay Jesus ni San Juan Bautista – Teddy & Monique Reyes, Ryan at Arlene at Pamilya
11. Ang Panunukso ng Diyablo kay Jesus – Baby Ponce Gonzales
12. Ang Kasalan sa Cana, Galilea – Familia Cunanan, Familia Tablan at G. Felix Gonzales
13. Ang Pagpapagaling ni Jesus sa Lalaking Ketongin – Engr. Ryan Leo S. Darcen at Pamilya
14. Ang Pagpapagaling sa Pipe at Bingi – G. Eduardo Francisco at Pamilya
15. Ang Pagpapagaling ni Jesus sa Babaeng Inaagasan – Gng. Leonora Cruz at Armando Cruz at Pamilya
16. Ang Pagpapagaling ni Jesus sa Anak ni Jairo – G. Aldrimar M. Santos, Mark Anthony Santos mga Kapatid at Pamilya
17. Ang Pagpapahayag ni Jesus Tungkol sa Kanyang Kamatayan – Pamilya Sumalabe, Briam Deacon, Maria Sofhia Isabel at San Gabriel
18. Ang Pagbibiga ng Susi ng Langit ni Jesus kay Pedro – Pamilya ni G. Dennis at Lourdes Policarpio
19. Ang Pagbabagong-anyo ni Jesus sa Bundok ng Tabor – Saning Pascual, Amelia P. Magpayo at Pamilya, Leony P. Santos at Pamilya, Kaloy at Jun Pascual
20. Ang Pagpapatigil sa Unos – Jaime Santiago at Pamilya
21. Ang Pagdalaw ni Jesus kina Marta at Maria sa Betania – Juan Derrick, Darlene at Didith Dandan
22. Ang Pagtuturo ni Jesus ng "Ama Namin" – Mr. and Mrs. Joaquin at Baby Adriano, Mr. and Mrs. Rod at Thess Paltao and Mrs. Teresita Perez
23. Ang Aral ni Kristo tungkol sa Tore ng Siloe – G. Mark Lester Musni Mempin at Pamilya
24. Ang Pangangaral ni Jesus tungkol sa Talinhaga ng Alibughang Anak – Gelo, Charli at Angel Pascual, Sydney, Fran, James at Kriztin Gagui
25. Ang Pagsisisi ni Maria Magdalena – G. Agustin Buenaventura at G. Bambi Eespiritu
26. Ang Pangangaral ni Jesus (Sermon sa Bundok) – G. Joey Rodriguez at Pamilya
27. Ang Pangangaral ni Jesus sa Isang Samaritana – G. Jorge Allan R. Tengco
28. Ang Pagpapagaling ni Jesus sa Isang Lalaking Lumpo sa Betesda – Pamilya Rivera-Buñing, Pamilya Cruz at Pamilya Manuel
29. Ang Pagpapala ni Jesus sa mga Bata – G. Greg at Gng. Dory Fernando at mga anak Jake, Jeff, Jessie, Jane at Pamilya
30. Ang Pagpapatawad ni Jesus sa Babaeng Nahuling Nakikiapid – G. John Erwin San Juan Cano at Pamilya
31. Ang Pagpapagaling ni Jesus sa Lalaking Ipinanganak na Bulag – G. at Gng. Manolito M. Castro at Pamilya
32. Ang Pagtatagpo ni Jesus at ni Zaqueo – Mark & Lhet-Lhet Baluyot Velasquez at Pamilya
33. Ang Muling Pagbuhay ni Jesus kay Lazaro – G. at Gng. Renato Javier at Pamilya
34. Ang Pagbubuhos ni Maria ng Betania ng Pabango kay Jesus – G. Samson Wong Japitana at Pamilya
35. Ang Maluwalhating Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem – Dr. Alberto de Leon
36. Ang Pananangis ni Jesus sa Jerusalem – Atty. Ramon Miranda, Maria Niña Faustino at Maria Cecilia Alcantara Co
37. Ang Paglilinis ni Jesus ng Templo ng Jerusalem – Mikee Faustino at Pamilya
38. Ang Pangangaral ni Jesus kay Nicodemo – Freddie at Nene Maningas at Pamilya
39. Ang Pagsasalo ni Jesus, ng Mahal na Ina at ni Juan – Bb. Pining San Gabriel
40. Ang Pamamaalam ni Jesus sa Kanyang Ina – Pamilya ni G. at Gng. Francisco V. Rivera
41. Ang Paghahati ng Tinapay – Dr. Alberto de Leon
42. Ang Huling Hapunan – Ex-Mayor Antolin E. Tagle at Elena V. Viceo at Pamilya
43. Ang Paghuhugas sa mga Paa ng mga Apostol – G. at Gng. Ely at Lourdes Villarama at Pamilya
44. Ang Pananalangin sa Halamanan – Pamilya Tomacruz
45. Ang Pananalangin sa Halamanan Kasama ang Tatlong Apostol – Gng. Victoria Tengco at mga Anak
46. Ang Pananalangin sa Halamanan Kasama ang Anghel – Pamilya Santiago
47. Ang Panlulumo sa Halamanan –Gng. Julia Rivera at Pamilya
48. Ang Pagkakanulo ni Judas – G. at Gng. Mario de Leon Sr. at Pamilya
49. Ang Pagpapagaling ni Jesus sa Tainga ni Malco – G. at Gng. Ben at Lina Hernandez at mga Anak
50. Ang Pagdakip kay Jesus – Gng. Mercedes Fernando at mga Anak
51. Ang Pagtatatwa ni Simon Pedro – Pamilya Villaroman
52. Ang Pagsisisi ni Simon Pedro – G. Erwin John F. Santos at Pamilya
53. Ang Pagharap ni Jesus kay Anas – G. at Gng. Ambrosio Cruz
54. Ang Pagharap ni Jesus kay Kayfas – G. at Gng. Rodrigo Ligon
55. Ang Unang Pagharap ni Jesus kay Pilato – G. at Gng. Tomas Pascual
56. Ang Pagharap ni Jesus kay Herodes – G. at Gng. Marcos Jimenez
57. Ang Ikalawang Pagharap ni Jesus kay Pilato – Engr. Ireneo Villangca at Pamilya
58. Ang Pagpapapili kung si Jesus o si Barabas ang Pawawalan – G. Cesar at Gng. Cecille Quimpo at Pamilya
59. Ang Pagpapahula kay Jesus – G. Boyet Santos
60. Ang Paghahampas kay Jesus sa Haliging Bato – G. Jacinto Cruz Jr. at mga Kapatid
61. Ang Pagbibigay ni Claudia ng Sudaryo sa Mahal na Birheng Maria – Dr. Alberto J. Cruz
62. Ang Pagpupunas ng Banal na Dugo ni Jesus – Arch. Herminio Cruz at Pamilya
63. Nuestra Senora dela Esperanza Macarena – Lhet-Lhet Baluyot Velasquez
64. Ang Panlulupaypay ni Jesus –Pamilya Capulong
65. Ang Pagpuputong ng Koronang Tinik – G. Francisco at Gng. Erlinda Quiambao at Pamilya
66. Ang Paglilibak kay Jesus – G. at Gng. Jose Fajardo
67. Ang Pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus – Engr. at Gng. Meynardo Faustino at Pamilya
68. Ang Paghihinaw ni Pilato ng mga Kamay bago Hatulan si Jesus – Pamilya Yabut
69. Ang Paggagawad ni Pilato ng Hatol kay Jesus – Pamilya Evangelista
70. Ang Pagtanggap ni Jesus sa kanyang Krus – G. Boy at Gng. Amy Santos
71. Ang Pag-aatang ng Krus kay Jesus – Atty. At Gng. Jun Cortez at Dra. Felina Silvestre
72. Ang Pagyakap ni Jesus sa kanyang Krus – G. Ernesto Sr. at Gng. Baby Juaiting, mga Anak at Pamilya
73. Nuestro Padre Jesus Nazareno – Dr. Felipe Rustia at Pamilya
74. Ang Unang Pagkasubasob ni Jesus – Pamilya ni G. Gerry at Gng. Tess Mendoza
75. Ang Pagkasalubong ni Jesus sa Kanyang Namimighating Ina – Arch. At Gng. Vivencio Rodriguez
76. Nuestra Señora de la Amargura –Pamilya Bernales
77. Ang Pagtulong ni Simon Cireneo – Cong at Gng. Pedro Pancho
78. Ang Pagpapahid ni Veronica sa Mukha ni Jesus – G. At Gng. Carlos Quiambao
79. Ang Paglalahad ni Santa Veronica sa Tatlong Mukha ni Jesus – Pamilya Rosendo Trinidad
80. Ang Ikalawang Pagkasubasob ni Jesus Patungong Kalbaryo – Pamilya ni Gng. Encar Valencia
81. Ang Pagkasalubong ni Jesus sa Kababaihan ng Jerusalem – G. at Gng. San Gabriel, G at Gng. Jose Galvez Sr. at Bb. Jovita Galvez
82. Ang Ikatlong Pagkarapa ni Jesus – Pamilya ni Dr. Felipe Rustia
83. Ang Pagsang-ayon ni Jesus na Siya ay Ipako sa Krus – G. Onde at Gng. Lolit Maglaque at Pamilya
84. Ang Paghuhubad ng Damit ni Jesus – Gng. Maria Camacho
85. Ang Pagpapainom ng Suka na may Apdo – Reianna Nikki Gonzales
86. Ang Pagpapako kay Jesus sa Krus – Ex-mayor Antolin Tagle at Elena V. Viceo at Pamilya
87. Ang Pagbabangon sa Krus – Rev. Fr. Lamberto Tomas
88. Ang Paghahabilin ni Jesus kay Juan sa kanyang Mahal na Ina – Pamilya ni Gng. Cristina Vda. De Cruz
89. Ang Pagsasapalaran sa Damit ni Jesus – Pamilya De Jesus
90. Ang Pagsusulgi sa Bibig ni Jesus – Pamilya Balmeo
91. Ang Pagkamatay ni Jesus sa Krus – Pamilya Gatmaitan
92. Ang Pagsibat ni Longino sa Tagiliran ni Jesus – G. at Gng. Romeo Buenaventura
93. Ang Pagtatanggal kay Jesus mula sa Krus – G. Lito at Gng. Amy Tengco
94. Ang Pagbababa kay Jesus Mula sa Krus – Pamilya Dela Eva at Engr. Roldan Dani Villanueva
95. Ang Bangkay ni Jesus sa kandungan ng kanyang Namimighating Ina – Pamilya Garcia
96. Ang Paghahanda sa Libing – Mayor Romy at Gng. Sonia Estrella at Pamilya
97. Ang Paglilibing kay Jesus – Dr. Domingo Sanchez
98. Ang Bangkay ni Jesus (Santo Entierro) – G. at Gng. Jose Fajardo
99. Inang Nangungulila (Virgen de la Soledad) – G. Obet de Leon at Pamilya
100. San Nicodemo – John Paul Esquivel at Pamilya
101. San Longino – G. Jose Martie Bacos at Pamilya
102. San Jose ng Arimatea – G. Edmar Endrinal Felipe at Pamilya
103. San Lazaro ng Betania – Ma. Maria Victoria R. Tengco-Burgos
104. Santa Marta ng Betania – Dr. Alberto de Leon
105. Santa Maria ng Betania – Pamilya De Guzman, Trinidad at Adriano
106. Santa Susana – G. Ernie Garcia at Pamilya
107. Santa Juana, Asawa ni Cusa – G. Marcos Cruz at G. Enrico Ignacio
108. Santa Maria, Ina ni San Marcos – G. Carlo Clarin at Pamilya
109. Santa Maria Cleofe – Reb. P. Francis Protacio Cortez III
110. Santa Maria Salome – G. at Gng. Renato Sauco
111. Santa Maria Jacobe – Engr at Gng. Felix Illana
112. Santa Maria Magdalena – G. Jorge Allan Tengco
113. San Juan Evangelista – Pamilya Castro
114. Ang Inang Nagdadalamhati (Mater Dolorosa)
• Linggo ng Pagpapakasakit – Pamilya ni Bb. Adoracion Esteban
• Miyerkules Santo – Pamilya ni G Federico Ramos Sr.
• Biyernes Santo – Pamilya ni Gng. Crisitina Vda. De Cruz

PRUSISYON NG SALUBONG
115. Santo Cristo Resucitado – Gng. Angelita Ortega 116. Virgen de la Alegria– Leonila Perez at mga Kapatid

References

Good Friday processions in Baliuag Wikipedia


Similar Topics
Quigley (film)
Nicola Adamo
Marko Petković
Topics
 
B
i
Link
H2
L