Girish Mahajan

Astronium lecointei

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Kingdom  Plantae
Family  Anacardiaceae
Scientific name  Astronium lecointei
Order  Sapindales
Genus  Astronium
Rank  Species
Astronium lecointei wwwurbipediaorgimagescc2Astroniumlecointeigif
Similar  Astronium, Couratari guianensis, Stinkingtoe, Astronium fraxinifolium, Pterodon emarginatus

Astronium lecointei (Goncalo alves, Portuguese common name Muiracatiara) is a timber tree, which is native to Brazil.

References

Astronium lecointei Wikipedia