Kalpana Kalpana (Editor)

Xiaolingwei

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Province  Jiangsu

Xiaolingwei (孝陵卫) is an area near Nanjing. It is south of Nanjing's Zhongshan Gate and southeast of the Ming Dynasty imperial tombs of Nanjing.

Map of Xiaolingwei Residential District, Xuanwu, Nanjing, Jiangsu, China

References

Xiaolingwei Wikipedia


B
i
Link
H2
L