Siddhesh Joshi (Editor)

The Lone Journey

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
6
/
10
1
Votes
Alchetron
6
1 Ratings
100
90
80
70
61
50
40
30
20
10
Rate This

Rate This

Music director  Shiro Fukai
Genre  Japanese Movies
Language  Japanese
Director  Hiroshi Inagaki
Production  Toho Co., Ltd.
Duration  
Country  Japan
The Lone Journey The lone Journey Marc A Turner Art


Writer  Shin Hasegawa, Hiroshi Inagaki
Release date  31 August 1955 (1955-08-31)
Related Hiroshi Inagaki movies  Hiroshi Inagaki directed The Lone Journey and Rickshaw Man, Hiroshi Inagaki directed The Lone Journey and Samurai II: Duel at Ichijoji Temple, Hiroshi Inagaki directed The Lone Journey and Life of an Expert Swordsman, Hiroshi Inagaki directed The Lone Journey and Samurai I: Musashi Miyamoto, Hiroshi Inagaki directed The Lone Journey and Samurai III: Duel at Ganryu Island

The Lone Journey (旅路, Tabiji), also known as The Road, is a 1955 black-and-white Japanese film directed by Hiroshi Inagaki.

Production design was by Takeo Kita and Makoto Sono and sound recording was by Choshichiro Mikami. The lighting technician was Shigeru Mori.

Cast

 • Ryo Ikebe as Naojiro Mikazuki
 • Mariko Okada as Otaka
 • Akihiko Hirata as Horikoshi no Masakichi
 • Katsuji Ichikawa as Kinosuke
 • Eitaro Ozawa as Harashima no Tokutaro (Sakae Ozawa)
 • Kamatari Fujiwara as Gorosaku
 • Mitsuko Takao as Oriki
 • Yoshio Kosugi as Iwataro
 • Seijiro Onda
 • Daisuke Katō
 • Kichijiro Ueda
 • Akira Tani
 • Minosuke Yamada
 • Noriko Honma
 • Sadayoshi Nakamura
 • Tomeko Umayato
 • Sonosuke Sawamura
 • References

  The Lone Journey Wikipedia
  The Lone Journey IMDb