Sneha Girap

Teng Rujun

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  Teng Rujun

Role  Actor
Teng Rujun Amazoncom Postmen in the Mountains Teng Rujun Huo Jianqi Movies
Movies  Red Sorghum, Postmen in the Mountains, Surveillance
Awards  Golden Rooster Award for Best Actor
Similar People  Huo Jianqi, Zhang Yimou, Huang Jianxin, Han Sanping

Teng Rujun (Chinese: 滕汝骏; pinyin: Téng Rǔjùn; also credited as Ten Rujun) is a Chinese actor. He has appeared in Zhang Yimou's Red Sorghum and Huo Jianqi's Postmen in the Mountains.

Teng Rujun Amazoncom Postmen in the Mountains Teng Rujun Huo Jianqi Movies

Teng Rujun img1ifensicomuploadfileszqfa97bd323c185e67028

References

Teng Rujun Wikipedia


Similar Topics
Han Sanping
Huo Jianqi
Zhang Yimou
Topics