Nisha Rathode

Tadashi Shimada

Name  Tadashi Shimada

Role  Photographer
Tadashi Shimada Tadashi Shimada and NHKs Wildlife Films in Sabah Borneo Borneo

Tadashi Shimada (嶋田 忠, Shimada Tadashi, born 1949) is a Japanese photographer.

Tadashi Shimada English Tadashi Shimada Nature Photo Gallery

References

Tadashi Shimada Wikipedia


B
i
Link
H2
L