Sneha Girap (Editor)

Crime and Punishment (1970 film)

Updated on
Edit
Like
Comment
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
8
/
10
1
Votes
Alchetron8
8
1 Ratings
100
90
81
70
60
50
40
30
20
10
Rate This

Rate This

Director
  
Music director
  
Mikhail Ziv

Language
  
7.8/10
IMDb

Genre
  
Drama

Duration
  

Country
  
Soviet Union

Crime and Punishment (1970 film) movie poster

Writer
  
Nikolai Figurovsky
,
Fyodor Dostoyevsky

Release date
  
21 September 1970

Initial release
  
September 21, 1970 (Soviet Union)

Initial DVD release
  
December 10, 2009 (Russia)

Cast
  
Georgi Taratorkin
(Raskolnikov),
Innokentiy Smoktunovskiy
(Porfiry Petrovitch),
Viktoriya Fyodorova
(Avdotya Romanovna), (Marmeladov), (Luzhin),
Lyubov Sokolova
(Yelizaveta Ivanovna)

Similar movies
  
Story by Fyodor Dostoyevsky, Movies about murder

Crime and Punishment (1970) (Trailer)


Crime and Punishment (Russian: Преступление и наказание) is a 1970 Soviet drama film in two parts directed by Lev Kulidzhanov, based on the eponymous novel by Fyodor Dostoevsky.

Contents

Crime and Punishment (1970 film) movie scenes

Cast

Crime and Punishment (1970 film) movie scenes

 • Georgi Taratorkin - Rodion Romanovich Raskolnikov
 • Innokenty Smoktunovsky - Porfiry Petrovitch
 • Tatyana Bedova - Sonya Marmeladova
 • Viktoriya Fyodorova - Avdotya Romanovna
 • Yefim Kopelyan - Svidrigailov
 • Yevgeni Lebedev - Marmeladov
 • Maya Bulgakova - Yekaterina Ivanovna
 • Irina Gosheva - Pulkheriya Aleksandrovna
 • Vladimir Basov - Luzhin
 • Aleksandr Pavlov - Razumikhin
 • Vladimir Belokurov
 • Inna Makarova - Nastasya
 • Sergei Nikonenko - Nikolai
 • Valery Nosik - Zametov
 • Dzidra Ritenberga - Luiza Ivanovna
 • Ivan Ryzhov - Tit Vasilievich
 • Yuri Sarantsev - Lieutenant 'Powder'
 • Lyubov Sokolova - Yelizaveta
 • Vladimir Nosik - tavern servant

 • Crime and Punishment (1970 film) httpsassetsmubicomimagesfilm23626imagew8

  References

  Crime and Punishment (1970 film) Wikipedia
  Crime and Punishment (1970 film) IMDb Crime and Punishment (1970 film) themoviedb.org