Sneha Girap

Haji Ali (Dey of Algiers)

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  Haji Ali

Haji Ali ben Khrelil was Dey of the Regency of Algiers from 1809 - 1815.

References

Haji Ali (Dey of Algiers) Wikipedia